Toepassing

Op alle bestellingen en aanbiedingen en andere overeenkomsten van Cattach Jr. VOF zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Als u een bestelling plaats bij Cattach Jr. VOF gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van kracht blijven. Cattach Jr. behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de producten te wijzigen en/of uit te breiden (bv. aanvullingen of bijwerkingen).

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Cattach Jr. VOF behoudt het recht om eventuele prijswijzigingen door te voeren. Er is pas sprake van een overeenkomst als Cattach Jr. VOF uw bestelling heeft geaccepteerd. We zijn dan ook gerechtigd om bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden te verbinden aan de levering. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u hier bericht van binnen 10 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is. Bij het niet-correct invullen van uw persoonsgegevens zal uw bestelling niet verwerkt worden. Let vooral goed op bij het invullen van uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn voor ons immers de enige mogelijkheden om contact met u op te nemen bij eventuele problemen.

Elke verhuring of uitlening van het verkochte product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cattach Jr. VOF is verboden. Indien de klant het product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Cattach Jr.VOF, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Cattach Jr. VOF om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Cattach Jr. VOF.

Prijzen

De prijzen die bij de aangeboden producten in onze webwinkel staan aangegeven zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten bij leveringen naar België en Nederland. Het kan zijn dat de prijzen voor de aangeboden artikelen veranderen in de periode tussen de bestelling van het artikel en de uitvoering daarvan (denk bijvoorbeeld aan druk- of zetfouten in de database). Indien dit het geval mocht zijn bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging van Cattach Jr. VOF.

Bestellen

U kan in onze webshop producten bestellen. Wij vragen u om rekening te houden met twee tot vijf werkdagen voor de opmaak van uw bestelling. Dit is indicatief. De boeken worden gedrukt op afroep. Het kan altijd gebeuren dat een product niet voorradig is. Op dat moment contacteren wij u om een alternatief te bespreken. Bij overschrijding van de beloofde levertijd kan de bestelling altijd kosteloos geannuleerd worden. Dit kan nooit tot schadevergoeding, of enige andere actie jegens aanbieder leiden behalve in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld. In geval van overmacht heeft Cattach Jr. VOF het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de bestelling te annuleren. Onder overmacht verstaan wij iedere tekortkoming welke niet aan Cattach Jr. VOF kan worden toegerekend.

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Cattach Jr. VOF. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Cattach Jr. aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Cattach Jr. VOF. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Cattach Jr. VOF wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Cattach Jr. VOF wenst te stoppen, dient de klant Cattach Jr. VOF hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Levering

De levering gebeurt door Bpost en PostNL via gewone brievenbuspost. Alle bestellingen worden verzonden wanneer de betaling werd ontvangen. U kan ook een pakje verzenden als geschenk, dus naar een ander adres. Contacteer ons dan even als u een speciaal verzoek hierover hebt. De bestellingen worden verstuurd naar het door u ingevulde adres. Bij het verkeerd invullen van uw adresgegevens is Cattach Jr. VOF niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde zending. Bij het aannemen van het product verklaart u dat u alle industriële en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Cattach Jr. VOF geleverde artikelen volledig respecteert en naleeft. U bent verplicht om bij de aflevering de artikelen controleren. Indien de levering niet voldoet aan de overeenkomst die u met Cattach Jr. VOF heeft gesloten, dient u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen (binnen 7 werkdagen). Indien het artikel niet voldoet aan de overeenkomst, kan deze teruggestuurd worden en zal Cattach Jr. VOF het door u betaalde bedrag retourneren. Als u een artikel om welke reden dan ook niet wil aanvaarden, behoudt u het recht om deze binnen 7 werkdagen na aflevering terug te sturen naar Cattach Jr. VOF. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is en de sealing nog volledig in tact is. De kosten van retourzending komen voor uw rekening. Cattach Jr. VOF is niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertragingen of het niet correct overkomen van uw bestellingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere media tijdens uw communicatie met Cattach Jr. VOF. Dit geldt niet wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Cattach Jr. VOF.

Betalen

In de webshop: overschrijving, Bancontact, Maestro of via enkele banken. Indien u met enige betaling in gebreke blijft, is Cattach Jr. VOF gerechtigd om de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. U bent pas rechtmatig eigenaar van het geleverde artikel, indien u voldaan heeft aan het bedrag dat u Cattach Jr. VOF verschuldigd bent. De verantwoordelijkheid voor het artikel gaat reeds over op het moment van aflevering. U draagt dan ook het volledige risico over het artikel.

Maatschappelijke zetel

Cattach Jr. VOF

Botermelkdijk 394

2900 Schoten

BE 0544.836.627

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit. Voor overige vragen kunt u altijd contact opnemen met Cattach Jr. VOF via tach@cattach.be